Reglement


Deelnemers kunnen zich inschrijven voor één van de volgende leeftijdscategorieën: 12 t/m 15 jaar, 16 t/m 19 jaar of 20 t/m 24 jaar. Per leeftijdscategorie kunnen maximaal 10 kandidaten deelnemen. Inschrijving gebeurt op volgorde van betaling van het inschrijfgeld.

Deelname door leerlingen van juryleden is toegestaan. De kandidaten voor het concours dienen in de eerste ronde een werk uit de periode na 1800 van maximaal 7 minuten uit te voeren.

De jury bestaat uit drie beroepsmusici en een juryvoorzitter. In de finale worden werken van Feike Asma of diens tijdgenoten gespeeld. Op de website van feikeasmaconcours.nl staan de werken vermeld voor de finale. De kandidaten maken zelf een keuze. Bij doublures is de organisatie vrij om de kandidaten te verzoeken een ander werk uit de vooraf vastgestelde lijst van koraalbewerkingen te spelen. Het gekozen muziekstuk moet in overeenstemming zijn met het niveau van de deelnemer, betreft zowel voorronde als finale.

De kandidaten dienen bij de aanmelding aan te geven welk finalewerk zij gaan spelen, indien zij toegelaten worden tot de finale. Er is geen discussie mogelijk omtrent een beslissing van de jury betreffende het niet toelaten van een kandidaat tot de finale.

De deelnemers van het concours krijgen vooraf de gelegenheid om zich het orgel eigen te maken. Men mag het hele jaar door een afspraak maken om te komen oefenen. In de laatste 2 weken voor het concours krijgt iedere deelnemer 2 uur de tijd hiervoor. Tijdens deze laatste 2 weken voorbereidingstijd dient de deelnemer het voorrondewerk/ finalewerk op te slaan in het orgel. Een duidelijke beschrijving hoe de Setzer werkt zal worden toegemaild.

De deelnemer dient zelf te zorgen voor een ‘registrant’. Deze helpt enkel tijdens de voorbereidingstijd bij Johannus om de registraties uit te zoeken en op te slaan in het orgel. Tijdens het concours zal 1 registrant álle deelnemers helpen met registreren (d.w.z. de Sequence + knop bedienen) en de bladzijden omslaan. Zo wordt elke deelnemer op dezelfde manier geholpen tijdens het concours.

Het is niet toegestaan dat docenten van kandidaten zich tijdens de concoursdagen inlaten met het spel of de registratie van de kandidaten.

De jury beoordeelt de deelnemende organisten op de volgende criteria: gebruik orgel/registraties, techniek, maat en ritme, interpretatie, muzikaliteit en algehele indruk. De volgorde waarin de deelnemers spelen, wordt door de organisatie bepaald. Binnen één uur na afloop van de eerste ronde wijst de jury voor iedere leeftijdsgroep de deelnemers die naar de finaleronde gaan aan. Deze finalisten spelen tijdens de finale een werk uit de lijst met koraalbewerkingen. Binnen één uur na afloop van de finale wijst de jury per leeftijdscategorie de prijswinnaar aan. De prijswinnaars ontvangen een wisselbeker in de vorm van een orgelpijp met inscriptie en de speciale mogelijkheid tot het verzorgen van een eindejaarsconcert in de Bovenkerk in Kampen.

Er bestaat geen tegemoetkoming in de reis- en verblijfkosten. Het inschrijfgeld bedraagt € 29,50 en moet overgemaakt worden op rekening NL 59 INGB 0692 8633 62 t.n.v. Global Organ Group, Ede onder vermelding van “Feike Asma Concours 2020”. Annulering voor deelname is zonder kosten mogelijk tot 2 weken voor de datum van het concours. Daarna vindt geen restitutie van het inschrijfgeld plaats. De kandidaten die aan het concours hebben deelgenomen, krijgen na afloop het juryrapport betreffende hun prestaties. Ook ontvangt elke deelnemer een certificaat als bewijs van deelname. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de organisatie van het concours. De organisatie van het concours berust bij ConsoloNL en Johannus.   

Jury

Harm Hoeve
Wybe Kooijmans
Everhard Zwart
Martin van Heerde (vz)

Organisatie

JOHANNUSConsoloNL